Podatkowa księga przychodów
i rozchodów

- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie zeznania rocznego