Księgi
rachunkowe

- tworzenie planu kont 
- tworzenie polityki rachunkowości
- sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym
- dekretacja dokumentów
- uzgadnianie kont rozrachunkowych
- zestawienie obrotów i sald
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych