Kadry i płace

Kadry:
- prowadzenie akt osobowych pracowników
- sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
- wystawianie świadectw pracy oraz aneksów
- wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP
- prowadzenie ewidencji urlopowych

Płace:
- naliczenie wynagrodzeń za pracę
- przygotowanie rachunków do umów cywilnoprawnych
- naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy
- obliczanie należnego podatku od osób fizycznych
- obliczanie składek ubezpieczeniowych
- sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości zaliczki na podatek
- sporządzanie rocznych informacji o dochodach i zaliczkach dla pracowników

ZUS:
- zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników w systemie ZUS
- przygotowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych
- przesyłanie elektroniczne dokumentów
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej na potrzeby ZUS
- reprezentowanie lub asysta w trakcie kontroli